RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Volksdeutsche, kolaborant, miejscowy demagog Burmistrz Zdzieszowic chce autonomii Śląska

Szanowni Ślązacy nie słuchajcie tych przewrotnych argumentów w których kolaborant sonduje Wasze poglądy obserwując czy dacie się nabrać na te wyświechtane frazesy i przykłady rodem z księżyca. W ten właśnie sposób próbują niemieccy nacjonaliści pochodzenia żydowskiego  rozbić nam Polskę na dzielnice i dokonać kolejnego rozbioru. Najpierw to spolonizowane żydostwo doprowadziło do bankructwa i upadku zakłady pracy łącznie z przemysłem wydobywczym  a teraz na fali waszego niezadowolenia do rzekomo niekompetentnej władzy, która autorytarnie kieruje i zarządza szkodząc regionowi, okradając go chce odłączyć Was od Polski. Takich jak on wichrzycieli i niemieckich kolaborantów należy natychmiast usuwać z urzędu  na zielona trawkę, dopóki jest czas, nie dajcie się kolejny raz ogłupić wywołując katastrofę ogólnonarodową. Przypominamy wam o trzech kolejnych powstaniach w których wasi ojcowie i dziadowie walczyli o Wasz ukochany Śląsk. Nie zmarnujcie tej ofiary. Proces zniszczenia Śląska opisujemy w artykule „Buzek, profesor od popiołów i zgliszczy”.

Redakcja „NASZA RACJA”

- Rzą­dzą­cy w War­sza­wie roz­kra­dli cały nasz ma­ją­tek i zro­bi­li z nas bie­da­ków! – grzmi Die­ter Prze­wdzing. Bur­mistrz Zdzie­szo­wic roz­ma­wia z po­li­ty­ka­mi i sa­mo­rzą­dow­ca­mi, by wy­dzie­lić Śląsk od Pol­ski w for­mie au­to­no­mii.

Dieter Przewdzin

Ra­dy­kal­ne po­glą­dy Die­te­ra Prze­wdzin­ga wzię­ły się z pro­ble­mów fi­nan­so­wych jakie w ostat­nich la­tach do­tknę­ły gminę Zdzie­szo­wi­ce.

Jesz­cze w 2006 roku był to jeden z naj­bo­gat­szych sa­mo­rzą­dów w kraju, a nowe za­kła­dy po­wsta­wa­ły tam jeden za dru­gim. Naj­wię­cej go­tów­ki do gmin­nej kasy wpły­wa­ło do bu­dże­tu z kok­sow­ni.

Kilka lat temu firmy za­czę­ły jed­nak wy­mel­do­wy­wać się ze Zdzie­szo­wic prze­no­sząc swoje sie­dzi­by tam, gdzie im wy­god­niej m.​in. do Dą­bro­wy Gór­ni­czej i War­sza­wy.

Spra­wi­ło to, że bu­dżet Zdzie­szo­wic skur­czył się o bli­sko 20 mln zło­tych i dziś nie ma w kasie prak­tycz­nie żad­nych pie­nię­dzy na in­we­sty­cje.

- Ko­lej­ne ekipy rzą­dzą­cych naj­pierw sprze­da­ły nas ob­ce­mu ka­pi­ta­ło­wi nie py­ta­jąc nas nawet o opi­nię (cho­dzi o kok­sow­nię, która zo­sta­ła sprze­da­na kon­cer­no­wi Ar­ce­lor­Mit­tal – red.) – mówi Prze­wdzing. – Jed­no­cze­śnie utwo­rzy­ły prawo, które po­zwa­la fir­mom na prze­no­sze­nie swo­ich sie­dzib gdzie­kol­wiek chcą i to fik­cyj­nie, bo tylko na pa­pie­rze. W ten spo­sób wy­pom­po­wa­ły z sa­mo­rzą­dów mi­lio­ny zło­tych, które w więk­szo­ści tra­fi­ły do War­sza­wy.

Dziś sta­li­śmy się bie­da­ka­mi, któ­rzy muszą że­brać o każdą zło­tów­kę.

Poza Kok­sow­nią w ostat­nim cza­sie ze Zdzie­szo­wic wy­pro­wa­dzi­ła firma Za­rmen, która zaj­mu­je się utrzy­ma­niem du­żych za­kła­dów prze­my­sło­wych oraz kilka mniej­szych firm – osie­dli­ły się wła­śnie w War­sza­wie.

Bur­mistrz uważa, że le­kar­stwem na te bo­lącz­ki bę­dzie utwo­rze­nie au­to­no­mii, która ob­ję­ła­by cały Śląsk. W tej spra­wie pro­wa­dzi już roz­mo­wy z po­li­ty­ka­mi i sa­mo­rzą­dow­ca­mi.

- Wiem, że znaj­dą się osoby, które będą pró­bo­wa­ły przy­pra­wić mi gębę oszo­ło­ma, pró­bu­ją­ce­go przy­łą­czyć Śląsk do Nie­miec – do­da­je Prze­wdzing. – Otóż nie. Za­le­ży mi na to­tal­nej nie­za­leż­no­ści bez po­dzia­łu na to kto jest Po­la­kiem, kto Niem­cem, a kto bia­łym albo czar­nym. Cho­dzi mi tylko o to, żeby pie­nią­dze zo­sta­ły tu na miej­scu, a nie były trans­fe­ro­wa­ne do War­sza­wy.

Ra­do­sław Di­mi­trow

Źródło: Nowa Trybuna Opolska

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130806/REGION/130809757

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bronek Komorowski
Żyd Żydówce oka nie wykole

Pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski nie weź­mie udzia­łu w ewen­tu­al­nym re­fe­ren­dum w War­sza­wie, które za­de­cy­du­je o losie Hanny Gron­kie­wicz-Waltz. Swoją de­cy­zję ujaw­nił...

Zamknij