RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

SPOTKANIE CZŁONKÓW RADY KRAJOWEJ RACJA PL

W dniach 26 – 27 października 2013r. odbyło się spotkanie członków Rady Krajowej w Wadowicach. Na spotkaniu było obecnych 7 członków Rady. Obrady odbywały się w hotelu „Młyn Jacka” w Jaroszowicach koło Wadowic.  W trakcie obrad zostały poruszone istotne kwestie związane z działalnością  partii RACJA PL. Kluczowym tematem tej dyskusji była ocena dywersyjnej pracy na szkodę Partii przez osoby nie będące już jej członkami.

 Na chwilę obecną nie ustalona liczba członków RACJA PL i Rady Krajowej złożyła rezygnację z członkostwa w  RACJA PL z dniem 14 Października 2013 roku i z tą chwilą wszyscy przestali pełnić obowiązki i funkcje na które zostali wybrani  w wyborach do władz Powiatowych , Wojewódzkich i Krajowych jako delegaci na  III Kongres Partii. Wszystkie decyzje nie będących członkami Partii są nielegalne i nieprawomocne z mocy Statutu oraz Ustawy o Partiach Politycznych.

Spotkanie RACJA PL

Statut Partii RACJA PL wyklucza z grona działaczy innej partii- Rozdział 2 Art. 5 pkt. 2. Członek RACJI nie może być członkiem innej partii, ani działać na jej rzecz.

 Art. 6 pkt.6 d.  skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego nie opłacania składek członkowskich przez minimum sześć miesięcy.

Art. 6 pkt. 7 a) prowadzi działalność stanowiącą zagrożenie dla podstawowych interesów partii,
b) czynnie wspiera organizację lub ruch, którego cele są sprzeczne z zasadami ideowymi oraz programem RACJI,
c) umyślnie dopuszcza się czynów przestępczych lub kieruje się niskimi pobudkami.

Jednogłośnie przyjęto propozycje zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego, pozostałych w strukturach członków  RACJA PL celem odbudowy struktur i dokonanie nowego ich naboru przez wystosowanie komunikatu i wydruk ulotek, plakatów. Termin zostanie ustalony po konsultacjach w terenie.

W trakcie obrad uzgodniliśmy następujące stanowiska i kwestie związane z dalszą działalnością partyjną:

  1. Wysłanie pisma do Sądu Rejestrowego w celu wycofania wniosku z dnia 19-03-2013 r., w którym w jego części depozytowej wnoszono o delegalizację RACAJA PL, wnosząc jednocześnie o uznanie za nieważne wszystkich decyzji Rady Krajowej, podjętych podczas jej obrad w dniu 26-01-2013 r., w sposób obrażający Statut Partii.
  2. Uzgodniliśmy  zmianę szaty graficznej biuletynu „ Nasza Racja” w celu pozyskania dodatkowych czytelników, którzy nie chcą utożsamiać się z jakimkolwiek ugrupowaniem politycznym. Z tą chwila rozchodzą się drogi partii i biuletynu.
  3. Powołany został zespół redakcyjny i redaktor naczelny  biuletynu oraz zapadły decyzje odnośnie dodatkowego zatrudnienia i sposobów promocji biuletynu.
  4. Uzgodniliśmy przyszłe działania na wypadek podjęcia przez osoby nie będące już członkami RACJA PL pozaprawnych kroków zmierzających do usunięcia Partii z polskiej sceny politycznej.
  5. Uzgodniono że do czasu przeprowadzenia  nowych wyborów wszyscy pozostający w strukturach członkowie zachowują dotychczasowe funkcje.

        Dyskutowaliśmy też  na temat odbywającego się właśnie w Wadowicach referendum, oraz przyszłych wyborów na burmistrza Wadowic oraz udziału w nich kandydata RACJA PL,  a  po zakończeniu obrad w dniu 27.11.br.część Rady udała się na budowaną zaporę w Mucharzu, celem  zapoznania się z jej konstrukcją,  funkcją jaką ma odegrać w gospodarce wodnej regionu produkcji taniej energii elektrycznej oraz ochroną położonych poniżej zapory miejscowości przed zalaniem i jej walorami krajobrazowymi  jako kolejnej  atrakcji turystycznej w regionie.

RACJA PL

Zbiornik o pow. 802 km2 został zaprojektowany w latach 1950, jako Budowla hydrotechniczna – budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z wód., a wykonanie i realizacja zostanie zakończona w 2014 r. Celem zapór jest redukcja spadku podłużnego i wytworzenie zbiornika wodnego. W zależności od wielkości zbiornik ten jest wykorzystywany w celach energetycznych, zaopatrzenia ludności w wodę, zasilanie kanałów żeglownych w okresie niskich stanów oraz do celów rekreacyjnych, a przede wszystkim ochrona przeciwpowodziowa » rezerwuar i pozyskanie wody » walory rekreacyjne.

Napełnienie długiego na  8-kilometrów zbiornika i spiętrzenie wody do wysokości 30 m potrwa około 2 lat. Rozpocznie też pracę Elektrownia wodna  wyposażoną w dwie turbiny Kaplana o mocy łącznej ok. 4,4 MW, przełyku 7,5 m3/s każda i przewidywanej produkcji energii elektrycznej  w roku średnio 18,3 GWh,

Na tym zakończono obrady Rady Krajowej.

Ryszard Dąbrowski przewodniczący RACJA PL

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ryszard Dąbrowski
NASZA RACJA

Mógłby nas ktoś zapytać dlaczego prezentujemy na naszej stronie partyjnej artykuły o tak kontrowersyjnych treściach jako partia polityczna. W naszym...

Zamknij