RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

RACJA w Katowicach pisze do Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a do działaczy katowickiej RACJI Polskiej Lewicy docierają już informacje o nieprawidłowościach związanych z lekcjami religii w szkołach państwowych. Znów dyrektorzy szkół domagają się od rodziców dzieci niechodzących na lekcje religii wypisywania oświadczeń o rezygnacji z takowego przedmiotu. To jawne naruszenie Rozporządzenia Min. Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 w sprawie organizowania nauki religii w szkołach publicznych (DzU z 1992 r. nr 36 poz.155). Zgodnie z art. 12 pkt 1 konkordatu, to rodzice proszą dyrekcję przedszkola czy szkoły o organizację lekcje religii, zatem domaganie się ze strony szkoły pisemnych oświadczeń o rezygnacji z katechezy jest bezprawne.

Katowicka RACJA Polskiej Lewicy jest również przekonana, iż umieszczanie na świadectwie kreski w pozycji etyka/religia w sytuacji braku lekcji etyki jest niezgodne z Konstytucja RP art 53 pkt. 6 i 7 (mowa o nie ujawnianiu przekonań religijnych). Owa kreska narusza także art 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, narusza bowiem prywatność człowieka.
Nagminną i skandaliczną czynnością zdaniem RACJI PL w Katowicach, jest również zmuszanie dzieci do brania udziału w uroczystościach kościelnych. Niedopuszczalne jest także organizowanie lekcji religii w środku zajęć lekcyjnych w szkołach, gdzie nie odbywają się zajęcia z etyki. Prowadzi to do niepotrzebnego stresu i podziału dzieci. Szkoła powinna uczyć szacunku dla każdego człowieka i tolerancji!
Tego typu nieprawidłowości sygnalizowane są, co roku, mimo to bagatelizuje się ten problem. Dlatego Katowicka RACJA Polskiej Lewicy zwraca się do Kuratorium Oświaty w Katowicach o podjęcie właściwych działań w celu likwidacji zaistniałego problemu.
Działacze RACJI PL w Katowicach szanują prawo do własnego światopoglądu każdego człowieka, jednak nie możemy wyrazić zgody na dyskryminację i indoktrynację osób nieuznających „przewodniej roli” Kościoła Katolickiego.
Liczymy na rzetelne potraktowanie naszego pisma i przekazanie nam informacji o podjętych działaniach.

Z wyrazami szacunku:

Przewodniczący
POP RACJA PL w Katowicach
Dariusz Lekki

Kuratorium odpowiedziało, iż organizacja pracy w szkołach należy do kompetencji dyrektora. Kuratorium może ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie ( art. 39 z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty DZ. U. r.nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami). Proponuje, aby w szkołach, gdzie doszło do nieprawidłowości najpierw zwrócić się do dyrektora szkoły o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Jeśli to nie przyniesie skutku lub wyjaśnienie będzie niesatysfakcjonujące, można złożyć skargę do kuratorium na konkretna szkołę lub dyrektora. Wtedy Kuratorium przystąpi do jej rozpatrzenia zgodnie z procedurami rozpatrywania skarg i kodeksem postępowania administracyjnego.

Oznacza to, że Kuratorium umywa w tej sprawie ręce i każe rodzicom samodzielnie dochodzić swych praw. W ten sposób „wierzący” dyrektorzy szkół mogą niemalże bezkarnie ganiać w czasie zajęć lekcyjnych dzieci i nauczycieli do Kościoła. W państwowych placówkach oświatowych w majestacie prawa i za przyzwoleniem Kuratorium odbywa się indoktrynacja religijna dzieci i młodzieży. W ten oto sposób szkoła przestaje uczyć, a zaczyna prac mózgi. Czy zatem to są jeszcze szkoły państwowe, czy już katolickie?

Dariusz Lekki

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
logo_rp
Ruch Palikota na fali!

Ostatnio ukazały się dwa bardzo ważne dla nas sondaże - OBOP badający poparcie twardego elektoratu poszczególnych partii, w którym Ruch...

Zamknij