RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Program

 

GŁÓWNE TEZY PROGRAMU

 

 • demokratyczne państwo świeckie  oddzielone od kościołów, zaprzestanie finansowania kościołów z budżetu państwa i samorządów;
 • gospodarka wolnorynkowa o charakterze socjalnym, z zachowaniem ograniczonego interwencjonizmu państwowego, zachowanie własności: prywatnej, państwowej i spółdzielczej;
 • zwiększenie nakładów na naukę;
 • świecka i dostępna dla każdego obywatela edukacja, dostosowana do potrzeb rynku pracy, usunięcie ze szkół nauczania religii;
 • zakaz indoktrynacji religijnej w szkołach, uczelniach.
 • w związku z emigracja zarobkową mającą charakter „drenażu mózgów”, konieczność wprowadzenia obowiązku spłacania kosztów wykształcenia.  Polski podatnik nie może finansować wykształcenia pracowników dla innych krajów; wprowadzenie opłat za wykształcenie wyższe z rozbudowanym  jednocześnie systemem stypendiów  i kredytów;
 • odpartyjnienie  struktur państwa i wprowadzenie  kryterium kompetencji przy obsadzie stanowisk;
 • wzmocnienie roli rządu kosztem urzędu prezydenta;
 • likwidacja Senatu;
 • obniżenie liczby posłów np. do 230 (jak w roku 1935), zakaz łączenia funkcji posła z funkcjami w administracji rządowej i samorządowej,  zmiana roli Sejmu – sejm powinien nadawać kierunki legislacji a nie zajmować się formułowaniem ustaw, poseł musi mieć wysoki poziom intelektualny i nieskazitelną opinię; radykalne  ograniczenie immunitetu;
 • tworzenie społeczeństwa obywatelskiego m.in.poprzez referendum;
 • domagamy się lustracji wszystkich struktur naszego państwa celem wyeliminowania z nich byłych pracowników UB, SB, TW, WSI, kontrwywiadu i wywiadu PRL . Otwarcia archiwów udostępnienie dokumentacji historykom oraz osobom pokrzywdzonym, które chcą dochodzić sprawiedliwości przed sądem;
 • potanienie państwa przez likwidację struktur niepotrzebnych, uproszczenie podziału administracyjnego kraju poprzez likwidację powiatów, zmniejszenie liczby radnych do 25% aktualnego stanu;
 • walka z korupcją poprzez zmiany systemowe  a nie tworzenie urzędów m.in. poprzez  obsadzenie przez opozycję kierownictwa istniejących struktur kontrolnych państwa, likwidacja CBA reorganizacja pozostałych służb specjalnych zakaz pracy w nich byłych pracowników SB, WSI;
 • demokratyzacja ordynacji wyborczej i zasad kampanii wyborczej w kierunku radykalnego ograniczenia wydatków  budżetu państwa na jej finansowanie, radykalne ograniczenie finansowania kampanii wyborczych partii parlamentarnych z budżetu państwa;
 • stopniowe podnoszenie płacy minimalnej, egzekwowanie kar finansowych progresywnych zależnych od zysków od pracodawców naruszających prawa pracownicze;
 • zapobieganie wczesnemu odchodzeniu z rynku pracy na emeryturę, stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet poprzez zwiększenie finansowego zainteresowania przedłużaniem stażu pracy,  likwidacja prywatnych Otwartych Funduszy Emerytalnych lub wprowadzenie wyboru między OFE i ZUS;
 • zniesienie przymusu ubezpieczenia pracodawcy w ZUS
 • progresywne, nie liniowe,  podatki od dochodów osób prawnych, fizycznych i VAT,  zwolnienie z podatku dochodów w wys. minimum socjalnego na osobę,  podatek dochodowy uzależniony od liczby osób na utrzymaniu podatnika;
 • wprowadzenie podatku dochodowego dla towarowych gospodarstw rolnych np. na bazie dopłat rolnych z Unii Europejskiej;
 • reforma KRUS – wprowadzenie dla rolników składek ubezpieczeniowych uzależnionych od dochodów;
 • przywrócenie  podatku od spadków i darowizn w najbliższej rodzinie;
 • brak zgody na prywatyzację reszty majątku narodowego na dotychczasowych rabunkowych zasadach (energetyki, reszty banków, kopalni, ubezpieczeń, uzdrowisk itd.). Sektor usług publicznych powinien być państwowy – nienastawiony na zysk. Strategiczne sfery gospodarki także powinny być państwowe;
 • równość płci we wszystkich dziedzinach życia, w tym na rynku pracy, m.in. przez wprowadzenie dla ojców połowy urlopu rodzicielskiego nieodstępowanego matce dziecka;
 • zniesienie karalności usuwania ciąży, dostępność edukacji seksualnej, antykoncepcji, badań prenatalnych, aborcji, dopuszczalnej w trzech wypadkach jak gwałt, zagrożenie życia matki uszkodzenie płodu, sterylizacji na życzenie oraz zapłodnienia in vitro;
 • likwidacja „becikowego” w aktualnej formie. Doprowadziło ono do gwałtownego wzrostu urodzeń w środowiskach patologicznych, plagi pozostawiania noworodków w szpitalach;
 • dofinansowanie państwowych domów dziecka zamiast rodziny zastępczej;
 • zmiany systemowe w organizacji  ochrony  zdrowia – likwidacja marnotrawienia środków, podniesienie płac niższego personelu;
 • jesteśmy przeciwni legalizacji związków partnerskich,
 • zasada zrównoważonego rozwoju państwa w zakresie ekologii, promowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona  przyrody, humanitarny stosunek do zwierząt, zakaz  GMO, brak zgody na budowę elektrowni atomowych
  brak zgody na prywatyzację lasów;
 • zwiększenie mecenatu państwa nad kulturą wysoką, realizacja misji przez media publiczne, dostęp do mediów publicznych  wszystkich opcji politycznych;
 • usunięcie z kodeksu karnego art. 196 obraza uczuć religijnych;
 • radykalne zmiany w prawie autorskim, skrócenie okresu wypłacania tantiem spadkobiercom do np. 30 lat  po śmierci autora,   ograniczenie dyktatu firm o charakterze monopolistycznym  w zakresie ochrony własności intelektualnej;
 • armia z poboru,oparta o kadrę zawodową,  świecka, wycofanie wojsk z Afganistanu,  usunięcie z wojska Ordynariatu Polowego. Kapelani powołani tylko podczas prowadzenia działań wojennych.
 • unikanie kary więzienia na rzecz innych form kary np. konfiskaty majątku, grzywny czy świadczenia pracy, radykalne zmniejszenie liczby więźniów, maksymalna liczba osadzonych zbliżona do średniej w krajach zachodnich UE;
 • Wystąpienie z Uni Europejskiej.
 • zmiana stosunków z USA z wasalnych na partnerskie, brak zgody na budowę amerykańskich baz w Polsce.
 • wypowiedzenie Konkordat.
 • legalizacja miękkich narkotyków w celach leczniczych.
 • zakaz szczepień i stosowania produktów farmaceutycznych uważanych za szkodliwe.
 • zwrot miejsc kultu wyznawcom Słowiańskiej wiary rodzimowierczej.