RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Marynarzowi słodkich wód… do sztambucha!

W odpowiedzi na mój materiał „DWIE RACJE PL? Nie! To tylko jedna Partia i wąska grupa politycznych karierowiczów na łańcuchu Palikota, bez prawa do bycia w naszym politycznym kręgu!” (http://racjapolskiejlewicy.pl/dwie-racje-pl-nie-to-tylko-jedna-partia-i-waska-grupa-politycznych-karierowiczow-na-lancuchu-palikota-bez-prawa-do-bycia-w-naszym-politycznym-kregu/4668), na stronie internetowej: https://www.facebook.com/RacjaPL/posts/510290679044978, przeczytałem odpowiedź marynarza słodkich wód i kajaków na uwięzi, nijakiego byłego oficera politycznego Bujki.

obraz

Okazuje się, że materiał pochodzi z internetowej strony pontonowo-żaglowej „Podruchu Palikota”, reprezentowanego przez posła Cedzyńskiego oraz tegoż Bujkę.

I nie zamierzam wytykać kłamstw, które tenże publikuje, bowiem hołduję wpojonej mi przez Rodziców zasadzie, aby z usmarkanym nie siadać do stołu i nie polemizować z…  użytecznym głupcem Palikota!

Nadto Bujko, to żaden partner…

Nawet do rzetelnej polemiki!


Pragnę tylko Szanownym Czytelnikom zwrócić uwagę na kilka  istotnych faktów…

Na sam początek co prawda tylko fragment z obrad Rady Krajowej RACJA PL, z dnia 26 stycznia 2013 roku (pełne nagranie prześlę każdemu zainteresowanemu na własny koszt!), jednak fakty prezentowane są w jego treści chronologicznie…

http://www.youtube.com/watch?v=5MFiFdJs_7I

Więc bez trudu możecie ustalić, czy było jak pisze Bujko: „… W dniu 26 stycznia br., podczas posiedzenia Rady Krajowej partii Ryszard Dąbrowski zażądał odwołania dwóch wiceprzewodniczących.”.

Owszem, nie przeczę, że nie zażądał… Ale dopiero wtedy, kiedy łamiąc Statut Partii to właśnie nijaki Bujko otworzył obrady Rady Krajowej wnioskiem o głosowanie nad wotum zaufania dla przewodniczącego Ryszarda Dąbrowskiego (co na poleconym powyżej nagraniu widać i słychać), czego po prostu Radzie Krajowej nie było wolno głosować…


Aby nie było niedomówień, sami sobie przeanalizujcie te publikowane poniżej zapisy Statutu RACJA PL, istotne dla ustalenia prawdy w poruszonej tu materii…

Artykuł 17

1. Kongres RACJI:

a) przyjmuje strategię i uchwala program partii,

b) uchwala zmiany w statucie,

c) ustala liczbę wybieranych przez Kongres członków Rady Krajowej, która może stanowić nie więcej niż 15% liczby członków Rady Krajowej akceptowanych przez Kongres a wybranych wcześniej przez zjazdy wojewódzkie, ustala liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Partyjnego oraz członków Zarządu Krajowego,

d) wybiera i odwołuje przewodniczącego RACJI oraz sekretarza generalnego RACJI,

e) wybiera lub akceptuje członków Rady Krajowej, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i członków Krajowego Sądu Partyjnego,

f) nadaje tytuł honorowego przewodniczącego RACJI,

g) rozpatruje i przyjmuje sprawozdania ustępujących władz krajowych,

h) udziela absolutorium ustępującej Radzie Krajowej.

2. Kongresowi RACJI przysługują również uprawnienia Konwencji Krajowej RACJI.

Artykuł 19

1. Konwencja Krajowa RACJI:

a) dokonuje zmian i modyfikacji programu partii,

b) uchwala zmiany w statucie,

c) uchwala stanowiska polityczne i apele wyborcze,

d) udziela poparcia kandydatowi na Prezydenta RP,

e) udziela wotum zaufania członkom Zarządu Krajowego,

f) uchwala zasady i tryb wyłaniania kandydatów do władz publicznych,

g) dokonuje ponownych wyborów, w przypadku rezygnacji z funkcji przewodniczącego RACJI albo sekretarza generalnego RACJI,

h) uzupełnia skład Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Partyjnego,
i) zwołuje Nadzwyczajny Kongres RACJI z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Kongresu.

Artykuł 20

1. Rada Krajowa:

a) uchwala szczegółowe plany realizacji programu i sprawuje nadzór nad ich wdrażaniem,
b) sprawuje poprzez Zarząd Krajowy nadzór nad organizacjami niższego szczebla,
c) określa szczegółowe zasady wyborów w partii,

d) wybiera spośród swoich członków Zarząd Krajowy, w tym wiceprzewodniczących i skarbnika RACJI, ocenia działalność Zarządu Krajowego i dokonuje zmian w jego składzie,
e) ustala liczbę członków Rady Krajowej wybieranych przez zjazdy wojewódzkie i akceptowanych przez Kongres. Liczba ta jest sumą liczb członków Rady Krajowej z poszczególnych organizacji wojewódzkich proporcjonalnych do ich liczebności,

f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwałą podejmowaną większością 3/5 głosów (przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania) zawiesza w pełnieniu funkcji przewodniczącego RACJI albo sekretarza generalnego RACJI na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Zawieszony ma prawo odwołania się od decyzji do Krajowego Sądu Partyjnego. Obowiązki przewodniczącego RACJI albo sekretarza generalnego RACJI Rada Krajowa powierza jednemu z wiceprzewodniczących RACJI,

g) wybiera spośród swoich członków tymczasowego przewodniczącego RACJI albo sekretarza generalnego RACJI, w przypadku rezygnacji z tej funkcji w trakcie kadencji, do czasu kiedy Kongres, Nadzwyczajny Kongres lub Konwencja Krajowa RACJI dokona wyboru na wakującą funkcję,

h) uchwala zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych. Określa wysokość składek oraz zasady dysponowania nimi,

i) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe oraz uchwala ramowy plan przychodów i wydatków partii,

j) podejmuje decyzje w sprawie porozumień międzypartyjnych i innych,

k) zatwierdza listy kandydatów partii do parlamentu krajowego i europejskiego,

l) tworzy stałe i nadzwyczajne komisje,

m) czuwa nad prawidłowym używaniem nazwy i symboli partii,

n) zwołuje Kongres,

o) zwołuje Nadzwyczajny Kongres z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Kongresu,

p) zwołuje Konwencję Krajową,

q) zwołuje Wojewódzki Zjazd Nadzwyczajny z własnej inicjatywy, na wniosek Krajowej lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, w składzie ilościowym i osobowym odpowiadającym składowi delegatów z ostatniego Zjazdu Wojewódzkiego,

r) podejmuje inne czynności przewidziane w statucie z wyjątkiem zastrzeżonych dla Kongresu, w tym Nadzwyczajnego i Konwencji Krajowej. To zastrzeżenie nie dotyczy uchwalania przez Radę Krajową stanowisk politycznych i apeli wyborczych,

s) na wniosek rady niższego szczebla nadaje honorowe członkostwo RACJI.

2. Członkami Rady Krajowej są:

a) przewodniczący RACJI,

b) sekretarz generalny RACJI,

c) wiceprzewodniczący RACJI,

d) skarbnik RACJI,

e) członkowie, będący delegatami na Kongres, którzy zostali wybrani zgodnie z art. 13 ust. 3 statutu albo zaakceptowani zgodnie z art. 13 ust. 5 statutu,

f) parlamentarzyści, będący delegatami na Kongres, którzy uzyskali akceptację Kongresu.

3. Pracami Rady Krajowej i Zarządu Krajowego kieruje przewodniczący RACJI.

Ale dla Bujki i Cedzyńskiego Statut RACJA PL, to tylko zapisany bezwartościowy papier, który mogą zmieniać i modyfikować  do woli, bowiem wedle nich problem zrodził się nie z rażącego naruszenia Statutu „… tylko w istocie z pomyłki wynikłej z błędnego nazewnictwa”!

 

Nie wiem jak to możliwe, żeby rażącą obrazę Statutu Partii przyrównywać do błędnego nazewnictwa? Błędnie co najwyżej można wypowiedzieć czyjeś nazwisko…


No cóż, ale czy możemy się dziwić, kiedy takie tezy jaki… filozof!

 

Dlatego już kiedy w ubiegłym roku spotkałem Bujkę podczas otwarcia lokalu RACJA PL w Wadowicach – gdzie jadł, pił i dobrze się bawił na cudzy rachunek, dziwiąc się jednocześnie podczas Rady Krajowej w styczniu br. roku, że RACJA PL w ogóle ma swój lokal w Wadowicach – nie na darmo mówiłem, że nie pomoże głową o mur tłuc…

 

No i zwróćcie Państwo uwagę na jeszcze jeden fakt…


Wszyscy dla tego biednego Bujki są źli…

Wszyscy go krzywdzą…

Dąbrowski, Wyroba, pan Krzysztof Mróź, a nawet sam Mateusz Burzawa…

Ale żeby tylko…


Również Sąd Rejestrowy, który rzekomo Dąbrowskiego i Wyrobę „spuścił (…) już razem z tym ich wnioskiem na drzewo”, tylko Bujce jeszcze zmian w rejestrze sądowym Partii nie dokonał, bo
– co ten filozof odkrył wręcz niespodziewanie – młyny sprawiedliwości mielą powoli…

Problem jednak w tym, że:

- Dąbrowski żadnej wiadomości z Sądu Rejestrowego, o „spuszczeniu go wraz z jego wnioskiem na drzewo” nie otrzymał!

- wystarczyło, aby Bujko zamiast obrzydliwie kłamać, zamieścił w treści materiału dokumenty, które wraz z uzurpatorem do funkcji przewodniczącego – posłem Cedzyńskim powinni złożyć w Sądzie Rejestrowym w Warszawie w dniach od 26 stycznia do 09 lutego 2013 roku oraz od 27 kwietnia do 11 maja 2013 roku!


Może Bujko nie potrafi
(i wcale bym się nie zdziwił!), ale żeby jego poseł Jan Cedzyński nie umiał zeskanować kilku kartek papieru i opublikować ich na stronie internetowej?

Tego pojąć nie mogę i dlatego już się zastanawiam, kto tak naprawdę w tym kraju stanowi… prawo?

 

Nadto tydzień temu w kręgu pseudo Zarządu tej stworzonej przez Bujkę pseudo Racji krążyła taka oto korespondencja od… sekretarza Dariusza Lekkiego:

Cytuję: „…Koleżanki i Koledzy

Mamy do czynienia z kolejnym SKANDALEM!!! Ta sama pani sędzina prowadzi dwie sprawy: delegalizacja RACJI PL i zmiany w wpisie EP 140 RACJA PL. Poza tym nikt nie poinformował Zarządu partii, o toczącej się sprawie z powództwa R. Dąbrowskiego. Nie znam się na prawie, ale moim zdaniem to są podstawy na złożenie zażalenia na Panią sędzinę. Jk (według oryginału) mamy się bronić, skoro nikt nie poprosił nas o złożenie stosownych wyjaśnień? Trzeba się tym zająć w trybie bardzo pilnym, już w sobotę na Zarządzie . Teraz przynajmniej wiemy dlaczego sędzina si nas tak czepia. Dąbrowskiemu musimy wytoczyć proces o nielegalne podpisywanie umów finansowych w imieniu RACJI PL. Proszę o wypowiedź w tych kwestiach Kolegę Leszka Sikorę.

Pozdrawiam Dariusz Lekki” – koniec cytatu.

Czyżby Dariusz Lekki nie zauważył m.in., że Zarząd Partii dysponował pełną wiedzą o postępowaniu sądowym? Bo czyż to nie sam szef tego Zarządu – przewodniczący Dąbrowski, skierował wniosek do Sądu…

No i sprawa, której Bujko z takim zapałem zaprzecza…

Że usunięcie przewodniczącego Dąbrowskiego niezgodne ze Statutem Partii, nie było podyktowane pilną potrzebą posła Cedzyńskiego i wiceprzewodniczącego Bujki, zawleczenia RACJA PL Palikotowi na „łańcuchu”…


To co w takim razie obydwaj byli wiceprzewodniczący RACJA PL robią w
Palikotowej „Europa+”, razem z Kwaśniewskim, który podpisał się pod tak szkodliwym dla Polski Konkordatem?

I co mają nam wszystkim do powiedzenia po oficjalnym stanowisku Janusza Palikota i prof. Jana Hartmana, że ugrupowania wchodzące w skład „Europa+” w pierwszych dniach października utworzą jedną „wielką” partię lewicową?


No cóż, nie powiedzą Wam prawdy, bo dostali do wykonania zadanie, które będzie skutkowało tym, że jeszcze w tym roku nie będzie już miejsca dla RACJA PL na polskiej scenie politycznej!


Dlatego z pełnym szacunkiem…

Ale mam tylko jedno pytanie do Bujki…

 

Za ile lub za co - mój ty umiłowany marynarzu słodkich wód i kajaków na uwięzi – sprzedałeś RACJA PL… Palikotowi?

 Edward Wyroba,                                                                            Wadowice 02.09.13 r.

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obraz
Planowana jest III Wojna Światowa. Powstrzymać ludobójstwo !!! Apel do wszystkich Chrześcijan wraz z instrukcją postępowania

Ideologia globalnej redukcji liczby ludzkości ma na celu przeprowadzenie duchowego, moralnego i fizycznego ludobójstwa. Jej głównymi aktorami są ONZ, światowi...

Zamknij