RACJA TV

Facebook.

Najczęściej czytane

Kim jest niewierzący Polak?

CBOS: typowy niewierzący-młody, wykształcony mężczyzna z miasta. Ty­po­wy nie­wie­rzą­cy Polak to: młody męż­czy­zna miesz­ka­ją­cy w dużym mie­ście, do­brze wy­kształ­co­ny, zaj­mu­ją­cy ra­czej wy­so­ką po­zy­cję za­wo­do­wą lub uczą­cy się, do­brze sy­tu­owa­ny i za­do­wo­lo­ny ze swo­jej sy­tu­acji ma­te­rial­nej – wy­ni­ka z badań CBOS.

Od 2005 r. CBOS ob­ser­wu­je sys­te­ma­tycz­ny wzrost od­set­ka osób za­li­cza­ją­cych się do ra­czej lub cał­ko­wi­cie nie­wie­rzą­cych, jed­nak – jak za­zna­cza – wciąż po­zo­sta­je on na sto­sun­ko­wo ni­skim po­zio­mie (od 3 proc. do 7 proc.).

Uwaga obrońcy krzyża

Jak pod­kre­śla CBOS, to zbyt mała po­pu­la­cja, by móc ją ana­li­zo­wać na pod­sta­wie re­pre­zen­ta­tyw­nych ogól­no­pol­skich badań, dla­te­go ośro­dek skie­ro­wał do osób de­kla­ru­ją­cych się jako nie­wie­rzą­ce spe­cjal­ny blok pytań w ko­lej­nych czte­rech ba­da­niach.

Wy­ni­ka z nich, że o ile wśród osób głę­bo­ko wie­rzą­cych zde­cy­do­wa­nie do­mi­nu­ją ko­bie­ty (64 proc. wobec 36 proc. męż­czyzn), to w gru­pie nie­wie­rzą­cych pro­por­cje są od­wrot­ne (37 proc. ko­biet wobec 63 proc. męż­czyzn). Jako nie­wie­rzą­cy okre­śla­ją się przede wszyst­kim lu­dzie mło­dzi. Ponad dwie piąte (44 proc.) z nich to osoby w wieku od 18 do 34 lat, pod­czas gdy ponad po­ło­wa re­spon­den­tów głę­bo­ko wie­rzą­cych ma co naj­mniej 55 lat (54 proc.)

Ponad po­ło­wę osób przy­zna­ją­cych się do swo­jej nie­wia­ry sta­no­wią miesz­kań­cy naj­więk­szych miast (li­czą­cych co naj­mniej 100 tys. miesz­kań­ców). Od­wrot­nie jest w przy­pad­ku re­spon­den­tów okre­śla­ją­cych się jako wie­rzą­cy lub głę­bo­ko wie­rzą­cy, spo­śród któ­rych nie­mal trzy piąte to miesz­kań­cy wsi i naj­mniej­szych miast.

Trzy czwar­te pol­skich nie­wie­rzą­cych (75 proc.) to osoby z co naj­mniej śred­nim wy­kształ­ce­niem, pod­czas gdy mniej wię­cej po­ło­wa wie­rzą­cych i głę­bo­ko wie­rzą­cych (od­po­wied­nio 51 proc. i 49 proc.), ma wy­kształ­ce­nie pod­sta­wo­we lub za­sad­ni­cze za­wo­do­we. Struk­tu­rę za­wo­do­wą osób nie­wie­rzą­cych two­rzą przede wszyst­kim, wy­raź­nie spo­la­ry­zo­wa­ni w kwe­stii wiary, przed­sta­wi­cie­le kadry kie­row­ni­czej i spe­cja­li­stów wyż­sze­go szcze­bla (19 proc. – nie­wie­rzą­cy; 14 proc. – głę­bo­ko wie­rzą­cy). W gro­nie osób wie­rzą­cych i głę­bo­ko wie­rzą­cych wy­raź­nie do­mi­nu­ją eme­ry­ci.

Nie­mal po­ło­wa z nie­wie­rzą­cych (48 proc.) de­kla­ru­je, że prze­cięt­ny mie­sięcz­ny do­chód per ca­pi­ta w ich go­spo­dar­stwie do­mo­wym wy­no­si co naj­mniej 1500 zł – jest śred­nio o 600–700 zł wyż­szy niż w przy­pad­ku osób wie­rzą­cych i głę­bo­ko wie­rzą­cych. Osoby nie­wie­rzą­ce nie róż­nią się od wie­rzą­cych de­kla­ro­wa­nym za­do­wo­le­niem ze swo­je­go życia (war­to­ści śred­nich są iden­tycz­ne).

Osoby nie­wie­rzą­ce py­ta­ne o swoje po­glą­dy po­li­tycz­ne w więk­szo­ści okre­śla­ją je jako le­wi­co­we (36 proc. wska­zań) lub cen­tro­we (32 proc.). W tym wzglę­dzie istot­nie róż­nią się od osób głę­bo­ko wie­rzą­cych, spo­śród któ­rych więk­szość okre­śla je jako pra­wi­co­we (42 proc.), a także wie­rzą­cych, któ­rzy w okre­śla­niu swo­ich po­glą­dów naj­czę­ściej wy­bie­ra­ją cen­trum (38 proc.), a w dru­giej ko­lej­no­ści pra­wi­cę (24 proc.).

CBOS oce­nia, że sys­tem war­to­ści osób nie­wie­rzą­cych tylko w nie­wiel­kim stop­niu od­bie­ga od tego, który wy­zna­ją re­spon­den­ci okre­śla­ją­cy się jako wie­rzą­cy, zaś ich sys­tem norm jest już z za­ło­że­nia bar­dziej zre­la­ty­wi­zo­wa­ny niż wie­rzą­cych. Bez­kon­ku­ren­cyj­nie naj­istot­niej­szą war­to­ścią dla osób nie­wie­rzą­cych jest szczę­ście ro­dzin­ne (73 proc. wska­zań). Osoby te cenią sobie rów­nież zdro­wie – jako jedną z trzech naj­waż­niej­szych w życiu war­to­ści wy­mie­ni­ło je 64 proc. nie­wie­rzą­cych.

CBOS za­zna­cza jed­no­cze­śnie, że je­dy­nie co czwar­te­go nie­wie­rzą­ce­go (25 proc.) można okre­ślić jako kon­se­kwent­ne­go ate­istę, który jest pewny, że nie ist­nie­je żad­ne­go ro­dza­ju siła wyż­sza i jed­no­cze­śnie wy­ra­ża prze­ko­na­nie, że śmierć jest koń­cem wszyst­kie­go. Po­dob­nie jed­nak tylko 25 proc. osób okre­śla­ją­cych się jako wie­rzą­ce nie ma żad­nych wąt­pli­wo­ści co do ist­nie­nia Boga i jed­no­cze­śnie wy­ra­ża prze­ko­na­nie o ist­nie­niu życia po śmier­ci – podał CBOS.

Ba­da­nia, na pod­sta­wie któ­rych CBOS scha­rak­te­ry­zo­wał osoby nie­wie­rzą­ce, prze­pro­wa­dzo­no od kwiet­nia do lipca 2013 r. Łącz­nie (okre­śla­ją­cy się jako osoby ra­czej nie­wie­rzą­ce lub cał­ko­wi­cie nie­wie­rzą­ce) było to 322 osoby.

(RZ)

Źródło: PAP

Napisz komentarz
Musisz być zalogowany(a) aby napisać komentarz.
 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Victor-Orban
Victor Orban: Nie jesteśmy i nie będziemy sługusami Europy, banków i korporacji – przemówienie na kongresie FIDESZ

W  ostatni weekend w hali Parku Milenijnego w Budapeszcie odbył się kongres wyborczy Fideszu. Pierwotnie był on planowany na początek...

Zamknij